Deklaracja dostępności


Deklaracja dostępności

     

Informacje wstępne

       Środowiskowy Dom Samopomocy w Wieluniu, ul. Traugutta 40 jest jednostką organizacyjną pomocy społecznej prowadzoną od 1.01.2012 r. przez Gminę Wieluń, powołaną w celu wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej określonych  w ustawie o  pomocy społecznej.

        Środowiskowy Dom Samopomocy w Wieluniu jest placówką wsparcia dziennego dla osób z zaburzeniami psychicznymi typu ABCD przeznaczoną dla osób dorosłych i małoletnich powyżej 16 roku życia przewlekle chorych psychicznie, upośledzonych intelektualnie oraz osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych, które zgodnie  ze stanem wiedzy medycznej są zaliczane do zaburzeń psychicznych.  

         ŚDS zapewnia podopiecznym dzienny pobyt, od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 – 15.00, podstawowe świadczenia opiekuńcze, wsparcie w zakresie samoobsługi, kształtowania umiejętności społecznych, zachowań prozdrowotnych oraz wsparcie w zakresie rehabilitacji społecznej.

 

        Środowiskowy Dom Samopomocy w Wieluniu zapewnia dostępność informacji poprzez Biuletyn Informacji Publicznej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Dodatkowe informacje udostępniane są na stronie Facebook placówki.

     Środowiskowy Dom Samopomocy w Wieluniu nie posiada własnej strony internetowej, a wszelkie informacje są na bieżąco zamieszczane i aktualizowane na stronie BIP i na Facebook. Taki sposób udostępniania informacji jest odpowiedzią na potrzeby naszych podopiecznych i ich opiekunów.

      Staramy się, aby informacje na stronach były postrzegalne i zrozumiałe, a wykorzystanie platform BIP i Facebook zapewniają funkcjonalne i kompatybilne użytkowanie stron na różnych urządzeniach zgodnie z międzynarodowymi wytycznymi dla dostępności treści internetowych 2.1 (WCAG 2.1).

Przygotowanie deklaracji dostępności

Data sporządzenia deklaracji: 16.09.2020 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 22.06.2021 r.

 

DOSTĘPNOŚĆ CYFROWA

         Obsługa stron BIP i Facebook jest możliwa również bez użycia myszki albo dotykowo na urządzeniach mobilnych. Struktura stron umożliwia szybkie poruszanie się po nich.

      Strony zapewniają bezproblemową nawigację z wykorzystaniem interfejsu użytkownika.

              Serwisy zawierają wyszukiwarkę, która jest dostępna na stronie głównej i każdej podstronie serwisu. Każdą stronę można znacząco powiększyć dostępnymi narzędziami przeglądarki.

             Treść jest zrozumiała, zawiera  jasny przekaz i możliwość jego odczytania przez użytkownika lub z użyciem Narratora wbudowanego w system Windows.

            Strony zaprojektowane są z wykorzystaniem technologii RWD, co daje możliwość zaadaptowania ich na różnych przeglądarkach czy systemach operacyjnych obecnie
i w przyszłości.

Dokumenty

         Staramy się, aby dokumenty zamieszczane na stronach były przygotowane w sposób możliwy do odczytu z użyciem systemowego Narratora głosowego. W części z nich może brakować możliwości odczytu głosowego treści. Prowadzimy prace nad dostosowaniem treści do potrzeb wszystkich użytkowników.

Opisy alternatywne grafik i zdjęć

            Na stronie BIP do grafik i zdjęć są dodawane opisy alternatywne. Ponadto przyciski i pola formularzy są odpowiednio opisane.

Powiększanie strony

        Przeglądarki internetowe za pomocą skrótów klawiaturowych (Ctrl +) lub odpowiednich ustawień umożliwiają powiększenie serwisu. Jest to szczególnie pomocne dla osób z wadą wzroku.

Do odczytu treści stron internetowych, dokumentów i pól systemowych można użyć Narratora systemowego. Aplikacja Narrator zainstalowana jest automatycznie w systemie Windows.

Rozmiar i kontrast tekstu

           Kontrast kolorystyczny na stronach może być dostosowany do potrzeb i preferencji użytkownika. Podobnie rozmiar wyświetlanego tekstu może być modyfikowany. Zarówno serwis BIP jak i Facebook zapewniają możliwość dostosowania wyświetlanych treści.

Zrozumiałość i czytelność treści

           Treści zamieszczane na stronach są prezentowane w sposób przejrzysty,  jasny i zrozumiały. Sposób ich prezentowania wpływa na lepszą czytelność materiałów i pomaga w odbiorze informacji. Długie teksty są dzielone na akapity; stosuje się wyróżnienia- cytaty i ważne informacje są specjalnie wyróżnione. Język jest możliwie prosty i zrozumiały. 

Wersja mobilna — działanie na różnych urządzeniach

         Serwis BIP został zbudowany w oparciu o metodę „Responsive Web Design”, w skrócie RWD. Metoda ta sprawia, że serwis automatycznie dostosowuje wyświetlanie do rozdzielczości oraz wielkości ekranu. Podobnie Facebook działa w pełni na różnych urządzeniach.
               Treści mogą być powiększane według potrzeb. W urządzeniach takich jak tablety, smartfony, telefony komórkowe serwis dostosowuje się automatycznie i jest znacznie bardziej czytelny i przyjazny w obsłudze.

Zapewnienie dostępności serwisów to proces

          Osoby odpowiedzialne za przestrzeganie przyjętych zasad związanych z dostępnością starają się na bieżąco usprawniać funkcjonowanie stron. W przypadku zauważonych błędów lub sugestii prosimy o kontakt pod adres e-mail z koordynatorem do spraw  dostępności cyfrowej  Panią Anną Jarząbek sekretariat@sds-wielun.pl

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

                   W przypadku problemów z dostępnością stron internetowych prosimy o kontakt z Anną Jarząbek pod adresem sekretariat@sds-wielun.pl lub na nr telefonu 43 843 09 97. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Procedura

                  Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Środowiskowy Dom Samopomocy w Wieluniu zrealizuje żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie będzie możliwe, placówka niezwłocznie poinformuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie będzie dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie będzie możliwe, ŚDS w Wieluniu zaproponuje alternatywny sposób dostępu do informacji.

                    W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

 

Dostępność dla osób niesłyszących lub słabosłyszących

            Zawsze zapewniamy indywidualną pomoc opiekuna w załatwieniu sprawy. ŚDS nie zapewnia pomocy tłumacza języka migowego.

 

Dostępność dla osób niewidomych i słabowidzących

            Środowiskowy Dom Samopomocy w Wieluniu zapewnia każdorazowo wg. potrzeb wsparcie dyżurujących opiekunów w przemieszczaniu się i załatwieniu sprawy.

 

 

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

              Środowiskowy Dom Samopomocy w Wieluniu zlokalizowany jest przy ul. R. Traugutta 40. Obiekt, w którym mieści się Środowiskowy Dom Samopomocy jest budynkiem wolnostojącym, jednokondygnacyjnym. Przed budynkiem znajduje się parking bez wyznaczonych miejsc dla osób niepełnosprawnych, z możliwością zaparkowania tuż przy wejściu. Przy drzwiach znajduje się dzwonek, który alarmuje opiekuna pełniącego dyżur o potrzebie pomocy przy wejściu do budynku. ŚDS pozbawiony jest barier architektonicznych. Budynek posiada podjazd przystosowany dla wózków inwalidzkich. W łazienkach oraz WC zamontowane są uchwyty dla osób niepełnosprawnych. Dzięki szerokim korytarz i przestronnym pomieszczeniom osoby niepełnosprawne fizycznie nie mają problemu z przemieszczaniem się po obiekcie. Wszystkie pomieszczenia zapewniają możliwość swobodnego poruszania się na wózku inwalidzkim zarówno z opiekunem, jak i samodzielnie.

         Dla osób słabowidzących zapewniamy pomoc dyżurującego opiekuna w przemieszczaniu się  i załatwieniu sprawy.

            Stale podejmujemy działania i prowadzimy konsultacje w celu zwiększenia dostępności oraz optymalizacji i dostosowania przestrzeni indywidualnie do potrzeb i możliwości naszych podopiecznych.

Informacja wytworzona przez:
Marta Jędrzejczyk , w dniu:  23‑06‑2021 09:43:23
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Marta Jędrzejczyk
email: sekretariat@sds-wielun.pl
, w dniu:  23‑06‑2021 09:43:23
Data ostatniej aktualizacji:
23‑06‑2021 10:20:31
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie