Ochrona Danych Osobowych


Informacja o przetwarzaniu danych osobowych zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO

 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Środowiskowy Dom Samopomocy w Wieluniu z siedzibą przy ul. Traugutta 40, 98-300 Wieluń.

 

2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Marta Jędrzejczyk, e-mail: sekretariat@sds-wielun.pl, ul. Traugutta 40, 98-300 Wieluń

 

3. Celem zbierania danych jest realizacja zadań wynikająca z powszechnie obowiązujących przepisów prawa realizowanych przez administratora. Administrator danych osobowych przetwarza Państwa dane osobowe także na podstawie zawartych umów oraz udzielonej zgody. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest niezbędność do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze.

 

4. Podstawa prawna legalności przetwarzania danych wynika z przepisów:

  1. Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz wydane na jej podstawie przepisy wykonawcze,
  2. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy,
  3. Statutu oraz Regulaminu Organizacyjnego ŚDS w Wieluniu,
  4. Innych przepisów prawa, które regulują działanie ŚDS.

 

5. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 3, odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Innymi odbiorcami mogą być jedynie podmioty, którym powierzono przetwarzanie danych na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

 

6. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, a w przypadku ustania celu dla którego były przetwarzane prawo do ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także zaprzestania przetwarzania.

 

7. W przypadku gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej zgody, przysługuje Państwu prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed jej cofnięciem.

 

8. Dane osobowe będą przechowywane do momentu zakończenia realizacji celów, dla których były przetwarzane lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisu prawa.

 

9. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji kontaktów ze Środowiskowym Domem Samopomocy w WIeluniu. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe uzyskanie szeroko pojętej pomocy przewidzianej prawem, a także realizacja innych wniosków, z którymi Państwo wystąpią.  

 

Informacja wytworzona przez:
Marta Jędrzejczyk
email: sekretariat@sds-wielun.pl
, w dniu:  13‑06‑2018 11:29:45
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Marta Jędrzejczyk
email: sekretariat@sds-wielun.pl
, w dniu:  13‑06‑2018 11:29:45
Data ostatniej aktualizacji:
13‑06‑2018 11:42:13
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie